Kvalitet, miljö & trygghet

Rolf Ericson Bil strävar efter att verksamheten drivs på ett effektivt sätt och med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi vill att du som kund ska känna dig trygg med att vi levererar varor och tjänster med kvalitet och eftertanke, samt att vi tar stort miljöansvar i vår verksamhet. Som ett led i detta är Rolf Ericson Bil miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Våra certifieringar inom miljö och kvalitet innebär enkelt uttryckt att vi lever upp till och står för gällande lagar och förordningar. Vi tar vara på vårt avfall och sorterar det på bästa miljömedvetna sätt efter vad som är tekniskt, ekologiskt och ekonomiskt rimligt. Vi arbetar efter standardiserade processer för att leverera samma, höga kvalitet varje gång. Det innebär även ett systematiskt och kontinuerligt arbete med förbättring.

I vårt arbete som är utöver dessa certifieringar jobbar vi alltid med att försöka ha den senaste tekniken för att vara i framkant med miljöarbete och energibesparing.

Några exempel på åtgärder Rolf Ericson Bil utfört och arbetar med för en bättre miljö

  • Våra tvättanläggningar har reningsverk och vattenåtervinning. Samtliga är certifierade enligt hållbar biltvätt
  • På vår nya Tankastation i Falun är vi microproducent av el via solceller
  • Belysning av lysrör & halogen byts ut kontinuerligt mot LED variant
  • Vi köper enbart 100% förnybar el via Falu Energi
  • Miljöfarligt avfall sorteras samt tages om hand av Ragn Sells
  • Vi använder fjärrvärme i våra fastigheter, förutom i Mora där vi har bergvärme
  • Vi eftersträvar även att byta ut kemikalier till miljömärkta alternativ

Kvalitets- & miljöpolicy

Vi ska leverera varor och tjänster i överenskommen tid och utan fel till nästa interna eller externa kund i kedjan fram till slutkunden och uppfylla och helst överträffa förväntad kvalitet. Tillsammans skall företagen och deras anställda, gemensamt med sina leverantörer, kännetecknas av helhetssyn och miljöomsorg samt följa och helst överträffa gällande lagkrav.

Därför skall vi:

  • Alltid erbjuda det bästa tillgängliga alternativet ur miljö- och prisaspekt och som kan levereras från våra huvudleverantörer
  • Ta hand om vårt restavfall på bästa miljömedvetna sätt, tekniskt, ekologiskt och ekonomiskt rimligt
  • Fortlöpande informera och utbilda våra anställda för ökad kunskap och större engagemang. Därmed förebygger vi negativ miljöpåverkan och arbetar för ständiga förbättringar.

Infrastruktur för elektrifierade fordon

I ett pågående samarbete med Borlänge Energi och Klimatklivet drivs projekt för att bygga upp infrastruktur med laddplatser för elektrifierade fordon på våra anläggningar.

MRF – Motorbranschens Riksförbund

Vi är medlemmar i Motorbranschens Riksförbund och uppfyller MRFs krav på sina medlemmar inom miljö, ekonomi och kundservice. MRF-märket är en symbol för kompetens, service och rätt pris. Det är en trygghet för dig som konsument att välja en MRF-ansluten bilhandlare eller bilverkstad. Läs mer hos MRF »

Av Swedac ackrediterad verkstad

Våra verkstäder är ackrediterade av Swedac. Det innebär att vi uppfyller deras krav på kvalitet och kompetens för att “släcka tvåor” från kontrollbesiktning. För dig som kund innebär ackrediteringen större trygghet och färre besök hos bilprovningen eftersom vi kan släcka tvåorna i samband med reparation eller service. Läs mer hos Swedac »

Våra sekretessregler vid kontrollarbete

All information som erhålls och skapas när kontrollarbete genomförs hanterar vi under sekretess. Information lämnas endast ut till fordonets ägare eller brukare. Undantag för ovanstående sekretessregler gör vi endast om myndigheter begär ut information och som kan styrka att de enligt lagstiftning har rätt att få ut information om kontrollerat fordon. Innan information lämnas ut till myndigheter Informerar vi fordonets ägare eller brukare om vilken information som kommer att frisläppas om detta inte hindras av särskild lagstiftning.

Extra Trygg Garanti

Vi erbjuder dig en Extra Trygg Garanti på begagnade bilar. Vår begagnatgaranti är en av de mest generösa på marknaden och gäller i upp till två år. Läs mer om Extra Trygg Garanti.