Abonnemangsvillkor

Allmänna villkor gällande köp av Abonnemangstjänst.

Nedan följer allmänna villkor avseende köp av Abonnemangstjänst som gäller mellan företag som
tillhandahåller tjänsten (“Handlaren”) och köparen av Abonnemangstjänsten (“Kunden”). Kunden
godkänner dessa allmänna villkor genom köp av Abonnemangstjänst hos Handlaren.

1. Tillämplighet

Dessa villkor gäller för tjänsten Abonnera och omfattar abonnemang på verkstadstjänster för nya &
begagnade personbilar. Villkoren gäller för Kunden och fordon som abonnemanget är tecknat för och
gentemot den abonnemangstecknande Handlaren.

2. Betalning

Kunden skall betala den avtalade månadsavgiften i förskott i enlighet med det abonnemang som
tecknas av kund.

Kunden bekräftar abonnemanget och godkänner allmänna villkor genom att betala första
månadsavgiften.

Om Kunden beställer verkstadstjänster enligt abonnemanget och dessa utförs efter det att
abonnemanget har upphört att gälla skall Kunden betala för verkstadstjänster enligt Handlarens
normala pris- och betalningsvillkor.

Om betalning inte sker senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta efter en räntesats som motsvarar
Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta plus 8 procentenheter samt i förekommande
fall påminnelseavgift enligt gällande prislista.

Vid utebliven betalning kan abonnemanget inte nyttjas.

3. Avtalstid och uppsägning

Om Kunden har köpt abonnemangstjänst med bindningstid så kan avtal inte sägas upp i förtid utan
den överenskomna avtalstiden gäller.

Abonnemangstjänst med bindningstid förlängs automatiskt med tolv månader i taget. Uppsägning av
abonnemang ska ske skriftligen via e-post av Kunden senast 30 dagar innan bindningstiden löper ut.

Obetald faktura anses inte som en uppsägning.

Om Kunden inte har någon bindningstid har denne rätt att när som helst säga upp sitt abonnemang
för Tjänsten genom att skriftligen meddela Handlaren. Vid uppsägning har Kunden ej rätt att få tillbaka
erlagda abonnemangsavgifter.

Handlaren har rätt att avsluta abonnemanget med en minsta uppsägningstid på en månad (30 dagar),
förutsatt att handlaren skriftligen informerar Kund om att abonnemanget upphör. Sådan uppsägning
kan ske under förutsättningarna att Handlarens verksamhet förändras väsentligt på grund av
förhållanden utanför dennes kontroll samt att detta avsevärt försvårar för Handlaren att fullgöra sina
skyldigheter enligt abonnemanget.

Handlaren har rätt att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan om Kunden uppenbart
missbrukar sina rättigheter enligt abonnemangsvillkoren.

En uppsägning av abonnemanget betyder inte att Kunden befrias från sådana skyldigheter som
uppkommit före abonnemangets upphörande.

Vid distansköp har användaren 14 dagars ångerrätt från den dag då abonnemanget tecknades. En
begäran om att tillämpa ångerrätten ska meddelas Handlarens kundservice senast 14 dagar efter
registreringsdatum. Ett standardformulär för utövande av ångerrätten finns tillgängligt på
Konsumentverkets webbplats. Vid nyttjande av någon tjänst inom ramen för abonnemanget upphör ångerrätten att gälla.

4. Leverans och villkor abonnemangstjänst

Leverans och villkor av de enskilda abonnemangstjänsterna regleras enligt beskrivningar från
respektive handlare.

5. Ansvarsbegränsning

Abonnemanget innefattar inte någon skyldighet för Handlaren att på något sätt ersätta Kunden för
dennes kostnader, inkomstbortfall, tidsförlust eller annan skada, till följd av att Kunden ställt Fordonet
till Handlarens förfogande eller på grund av att Kunden varit förhindrad att nyttja Fordonet under den
tid Handlare haft Fordonet i sin vård för serviceåtgärder. Detta innebär dock ingen inskränkning i
konsumentens möjlighet att vid fel i eller dröjsmål med tjänsten kräva påföljder i enlighet med
tvingande lagbestämmelser.

6. Tvist

Tvist rörande dessa allmänna villkor som inte kan lösas av parterna själva kan för konsumenter
prövas av Allmänna Reklamationsnämnden, Box 171, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Tvister kan
alltid prövas av allmän domstol.